Stemgedrag in de Tweede Kamer


Samen met PVV stemde Forum voor Democratie voor een motie om het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens op te zeggen, 16 mei 2017

Naar: Recentere stemmingen

Het Forum voor Democratie in de Tweede Kamer: een analyse van stemgedrag

Wat een partij wil, blijkt niet alleen uit partijprogramma, publieke uitlatingen en dergelijke. Heel veelzeggend – maar vaak aan de aandacht onttrokken – is de opstelling van een partij bij stemmingen in de Tweede Kamer, de plek waar wetten worden aangenomen of verworpen. Hier een analyse van het stemgedrag van Forum voor Democratie (FvD) gebaseerd op de stemmingen van 19 en 21 december 2017.

Arbeid

Forum voor Democratie stemt in beginsel altijd tegen moties gericht om arbeidsvoorwaarden te verbeteren of enkel om onderzoek te doen.

Dit is niet onverwacht gezien het partijprogramma van het Forum, waarin lovend wordt gepredikt over ondernemerschap en de vreselijke reguleringsdrang die het MKB en de ZZP’ers moeten ondervinden aan de Nederlandse overheid. “Forum voor Democratie is voor flexibilisering van de arbeidsmarkt.” stelt FvD op de website. Ergens anders stelt FvD voor versoepeling van het ontslagrecht te zijn, waartegenover een hogere uitkering staat (zoals in Denemarken).

Hierin onderscheidt FvD zich van de PVV die op sommige punten toch vaker mee gaat met het verbeteren van de arbeidsomstandigheden (mits het witte Nederlands betreft). Zo kun je zien dat ondanks dat Geert Wilders uit de VVD komt, het juist FvD is dat de economische ideologische ideeën van de VVD nog een stap verder pusht.

Een voorbeeld:


Loondispensatie: Is een overheidsubsidie voor bedrijven die Wajongers betaald in dienst nemen. Werkgevers betalen minder loon dan aan werknemers zonder Wajong ; het UWV vult het loon van de Wajongers dan aan.

In de bovenstaande motie over een alternatief voor loondispensatie wordt het recht op ww en pensioensopbouw meegenomen. Dit is nu niet het geval en Wajongers bouwen geen (of minder) ww en pensioen op bij betaald werk via loondispensatie terwijl zij hier in beginsel wel recht op hebben. In de stemming kregen de regeringspartijen steun van de SGP en FvD in het wegstemmen van deze motie. De PVV daarentegen stemt voor.

Een ander voorbeeld van dit stemgedrag:

Deze motie (van Jasper van Dijk) werd ingediend bij het vaststellen van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hier in wordt stelling genomen tegen werken onder het minimumloon. Het stempatroon is het zelfde als bij de eerste voorbeeld.

Dit betekent echter niet dat het FvD en PVV niet eensgezind zijn over sommige arbeidskwesties. Zoals in het voorbeeld hieronder het geval is. Zowel FvD als PVV zijn dus tegen een maatregel om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken.

Ook de fietskoeriers van Deliveroo die onder andere strijden tegen gedwongen ZZP-constructies in plaats van werken in loondienst konden geen steun ontvangen van FvD en evenmin van de PVV.

Huisvesting

Over het algemeen stelt FvD zich vijandig op tegenover het behoud en uitbreiding van sociale woningbouw en tegen het uitbreiden of behartigen van de rechten van de huurders in zowel de sociale als de vrije huursector. Ze richten zich vooral op het steunen van nieuwbouw van huizen in de hogere en middensegmenten en lijken de belangen te behartigen van huiseigenaren, zowel mensen die de eigen woning bewonen en als eigenaren die huizen willen verhuren.

Een aantal voorbeelden:

FvD stemde tegen motie over excessen in flex huurcontracten:

Ze stemden tegen een motie over het recht voor huurders om groot onderhoud af te dwingen op de eigenaren:

Verder stemden ze ook tegen een motie die het privatiseren van sociale woningen ter discussie stelde en stemde in met een motie voor het verkopen van ‘dure’ sociale woningen. Daarmee stemde ze feitelijk vóór het onttrekken van woningen aan de voorraad sociale huurwoningen:


Zoals in deze voorbeelden te zien is wijken ze ook hier af van de PVV qua stemgedrag, al staat de PVV niet 100% achter de huurders zoals in de motie over privatisering van sociale huurwoningen te zien is.

Buitenlandbeleid

Als het op buitenlands beleid aan komt is Forum voor Democratie vrij simpel: niks naar buiten (behalve vluchtelingen) en niks naar binnen. Forum stemt tegen ontwikkelingshulp en militaire missies, behalve F-16s in Irak, ‘want daar zitten we toch al toch al’.Vluchtelingen & migratie

Het Forum stemt bijna altijd tegen beleid dat ten gunste is van vluchtelingen en vaak voor het inperken van de rechten die ze hebben. Waar ze minder ver gaan dan de PVV is dat ze niet alle vluchtelingen per definitie afwijzen, zelfs niet uit Islamitische landen. In tegenstelling tot de PVV willen ze ook niet de grenzen geheel sluiten voor alle asielzoekers.


Een belangrijk speerpunt in het anti-vluchtelingenprogramma van FvD is het inperken van het aantal asielaanvragen. In het verkiezingsprogramma wil FvD specifiek het procederen tegen de eerste afwijzing van een asielaanvraag inperken tot maximaal één keer. Het recht van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND om eindeloos te procederen wordt daarin uiteraard buiten schot gelaten. Volgens FvD moet de eerste afwijzing directe uitzetting betekenen. Ook maakt het niet uit of je een kind bent of niet, of dat het land onveilig is. Ook LHBTI vluchtelingen moet het ontgelden als ze uit Oekraïne komen.Een ander belangrijk speerpunt in hun programma is het uitsluiten van statushouders – mensen die als vluchteling erkend zijn en bijbehorende papieren hebben – van de verzorgingsstaat. Dit wordt door de FvD gepusht samen met het werk van Jan van de Beek waarin gesteld word dat vluchtelingen/migratie de verzorgingsstaat financieel onhoudbaar maken. Hiernaast stemt FvD niet alleen op moties voor het inperken van de rechten van statushouders. Ze willen ook de voorwaarden aanscherpen.


Het maakt overigens ook niet uit of landen buiten Europa waar het grootste deel van vluchtelingen terecht komen na uitzetting, deze vluchtelingen mishandelen of misbruiken. Waarschijnlijk omdat die landen juist het tegenhouden en uitzetten van vluchtelingen mogelijk maken.

NB. Op 16 mei 2017 diende Forum voor Democratie al moties in om:
– ‘uitgeprocedeerde asielzoekers preventief in detentie te plaatsen’
– ‘gemeenten te korten die het landelijk uitzetbeleid frustereren’
– ‘illegaal verblijf in Nederland strafbaar te stellen’

Islam

Forum voor Democratie had in de eerste instantie niet een uitgesproken positie op de Islam, al was het wel er tegen. In het partijprogramma stond in het begin niks over Islam of Islamisering maar tegenwoordig zijn ze er meer op gaan hameren, waarschijnlijk om PVV-stemmers te lokken. Ze stemmen met bijna alle Islam-gerelateerde moties mee. Maar in de zwaardere (en onrealistische) moties stemmen ze tegen, zoals een motie waarin opgeroepen wordt om ‘de-Islamisering’ tot regeringsbeleid te maken.


Gaswinning

Een opvallend aspect van het stemgedrag van Forum voor Democratie is hun positie over gaswinning. Terwijl het FvD (claimt dat het) zich hard maakt voor de schadevergoeding van Groningers die te maken hebben met schade vanwege de aarbevingen stemt het consistent vóór doorgaan met de gaswinning. Er mag niet worden afgebouwd, er mogen geen alternatieven worden ontwikkeld of in gebruik genomen (zie hun stemgedrag over klimaat). Gaswinning en het gebruik van aardgas moet doorgaan.Klimaat & verduurzaming

Forum voor Democratie spreekt op een verwarrende manier van verduurzaaming. De partij maakt zich hard voor de ontkenning van klimaatverandering en is tegen introductie en uitbreiding van duurzamere vormen van energie opwekking. Ook onderzoek naar duurzame energie of onderzoek naar de Fossil brandstof industrie mag niet.

Recentere stemmingen:

Dierenrechten

Een opvallend verschil tussen FvD en PVV. Waar PVV voor moties stemt die dierenrechten/welzijn moeten verbeteren, stemt FvD tegen. De onderstaande moties werden ingediend op 20 februari 2018